Gemeente Assen

Maaien Bermen en watergangen 2019
 
Code:   2019-004
Datum Actie:   18-04-2019
Aanbestedingsdatum:   18-04-2019
Trefwoorden:   Referentiewerken, gunningscriteria, SROI, AIVW 2017


De algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Assen (AIVW 2017) worden in paragraaf 3.4 van het aanbestedingsdocument van toepassing verklaard op de onderhavige aanbesteding en andere voorwaarden worden nadrukkelijk van de hand gewezen. Het bepaalde in paragraaf 3.4 is strijdig met het bepaalde in paragraaf 5.1 van het aanbestedingsdocument. In paragraaf 5.1 wordt namelijk aangegeven dat een RAW-bestek wordt gehanteerd. In een standaard RAW-bestek wordt verwezen naar de UAV. De Gids Proportionaliteit bepaalt vervolgens in voorschrift 3.9 C dat paritaire voorwaarden integraal dienen te worden toegepast door de aanbestedende dienst. Het ongemotiveerd afwijken van de UAV is dan ook niet toegestaan. Wij verzoeken u om de van toepassing verklaring van de AIVW 2017 te schrappen. In paragraaf 4.3 van het Aanbestedingsdocument vraagt u referentiewerken met als kerncompetenties VCA-certificering en Arbo (naleven van bepalingen en richtlijnen volgens de Arbowet). In de tevredenheidsverklaringen van referentiewerken wordt niet aangegeven of ondernemers volgens de VCA-certificering en Arbo regelgeving hebben gewerkt. Het verkrijgen en vervolgens behouden van een VCA-certificaat door ondernemers is gebonden aan regelmatige audits. Het vragen van een VCA-certificaat als minimumeis borgt dan ook dat inschrijvers de door u gewenste werkwijze hanteren. Wij verzoeken u om VCA-certificering niet uit te vragen in een referentiewerk maar op te nemen als minimumeis. Het uitgevoerd hebben van een opdracht waarbij de ondernemer de bepalingen en richtlijnen volgens de Arbowet heeft nageleefd is door een inschrijver niet aan te tonen door het overleggen van een tevredenheidsverklaring. Het werken in overeenstemming met de Arbo regelgeving is immers een standaard waaraan iedere ondernemer moet voldoen. Het handelen in strijd met de Arbo regelgeving kwalificeert zich als een ernstige beroepsfout en valt derhalve te kenmerken als een uitsluitingsgrond. Het hanteren van deze eis als kerncompetentie is hierdoor niet passend.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf