Servicepunt71

Vernieuwen riolering Burggravenlaan en De Sitterlaan
 
Code:   2014-070
Datum Actie:   30-07-2014
Aanbestedingsdatum:   12-08-2014
Trefwoorden:   Doelstelling vermindering van administratieve lasten,Aankondiging,EMVI-criteria,Plan van Aanpak,Keuze voor de niet-openbare procedure,Opgave referentiewerken,Beoordeling referentiewerken in het kader van de nadere selectie,Omzeteis,SEB-certificaat


1.Wij vragen u in algemene zin meer aandacht te schenken aan de beperking van kosten bij het opstellen van uw aanbestedingsdocumenten. 2.Wij signaleren dat uw aankondigingen op diverse punten niet voldoen aan de voorschriften. 3.Wij achten het van belang dat opgave wordt gedaan van de gunningscriteria naast de prijs. 4.Wij zien graag dat u geen plan van aanpak vraagt, maar met concrete gunningscriteria werkt. 5.Wij stellen voor de aanbesteding Burggravenlaan om te zetten naar een openbare procedure. 6.Wij maken bezwaar tegen de verplichting dat gegadigden hun opdrachtgevers moeten vragen om een formulier te tekenen dat alleen bestemd is voor een aanbesteding in uw gemeente. 7.Wij merken op dat het kader inzake de beoordeling van referentiewerken bij de aanbesteding Burggravenlaan minder objectief en transparant is dan marktpartijen wenselijk achten. 8.Wij wijzen u op een onjuist geformuleerde en niet gemotiveerde omzeteis. 9.Wij verzoeken u na te gaan in hoeverre het vragen van een SEB-certificaat opportuun is als minimumvereiste en doen u de suggestie dit certificaat op een andere manier aan te roepen.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf