Waterschap Scheldestromen

Keermiddel Tholen en dijkversterking Botshoofd
 
Code:   2015-048
Datum Actie:   01-04-2015
Aanbestedingsdatum:   16-04-2015
Trefwoorden:   Afwijken UAV-GC, toedeling risico's


Wij verlangen een extra nota van inlichtingen waarin u de UAV-GC 2005 alsnog integraal van toepassing verklaart en waarin u de vragen, waarin het proportionaliteitsaspect aan de orde is gesteld, voorziet van herziene, ditmaal proportionele, antwoorden.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf